Kategoria: Informacje

Etnologia Wrocławska: idee, cele, plany

Etnologia Wrocławska: idee, cele, plany


Wiosną 2017 roku w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego* rozpoczęto cykl debat i projektów mających na celu promocję macierzystej jednostki i działanie na jej rzecz. We wrocławskiej mikrospołeczności etnologicznej, złożonej z pracowników, studentów oraz osób zaprzyjaźnionych zapanowało nagłe ożywienie, związane z chęcią do współpracy oraz debaty w szerokim gronie. W korzystnych okolicznościach ujawnił się znaczny potencjał inicjatyw i energii, zwłaszcza wśród grona studenckiego.
Do działań realizowanych w ramach funkcjonującego od lat Studenckiego Koła Naukowego Etnologów przyłączyła się grupa doktorantek a także studentek i studentów, niezaliczająca się wówczas w poczet członków SKNE. Realizacja działań w tak rozszerzonym gronie okazała się bardzo owocna, jak również propozycje przyszłych aktywności. Działalność koła naukowego posiada jednak swoje ograniczenia, w obliczu których na jednym ze spotkań padła luźna propozycja założenia stowarzyszenia zrzeszającego grupę działającą nieformalnie w jedną organizację, zapewniającą jej większe możliwości działania. Po licznych debatach i zasięgnięciu opinii zapadła decyzja o założeniu stowarzyszenia o nazwie Etnologia Wrocławska – nawiązującej do zaplecza etnologiczno-antropologicznego, jak również związana z miastem, które stanowi arenę naszej aktywności.
Podstawowym kryterium, które ogranicza aktywność w kole naukowym jest wymóg studiowania na pierwszym lub drugim stopniu. Oznacza to, że po ukończeniu studiów magisterskich, o ile nie podejmie się studiów na innym kierunku, traci się możliwość posiadania statusu członka koła, a co za tym idzie swobodnego realizowania projektów przezeń firmowanych. Jest to ograniczenie, które w naszym przypadku stanowi kwestię kluczową – wiele z osób, które chcą angażować się w projekty związane z antropologią posiada aktualnie status doktorantki (doktoranta), ukończyła studia i realizuje się poza obszarem akademickim lub też zakończy uniwersytecką przygodę w perspektywie najbliższego roku lub dwóch. Stowarzyszenie umożliwia aktywność wszystkim chętnym, bez względu na status zawodowy, stopień naukowy czy wiek. Pod tym względem powołanie do życia Stowarzyszenia Etnologia Wrocławska stworzyło możliwości aktywizacji różnych osób związanych w jakiś sposób z antropologią kulturową i wrocławskim środowiskiem etnologicznym poza Uniwersytetem.
Z powiązaniem instytucjonalnym wiąże się też kolejna kwestia, która mocno wpłynęła na naszą decyzję o zorganizowaniu się w stowarzyszenie, przemawiająca za nią na poziomie czysto pragmatycznym. Pomimo naszych dość silnych związków z Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej, a także ścisłej współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Etnologów zależało nam na uniezależnieniu swoich działań od decyzji struktur uniwersyteckich. Działalność w stowarzyszeniu daje nam nie tylko możliwość samostanowienia, więc większej kontroli nad kierunkiem podejmowanych działań, ale również szersze możliwości pozyskiwania finansowania. Istnienie Etnologii Wrocławskiej i jej działalność stanowi więc platformę instytucjonalną dla uzupełnienia działań KEiAK oraz SKNE, również w sferach niezwiązanych ściśle z nauką. Naszą nadzieją jest owocna współpraca pomiędzy Stowarzyszeniem a Katedrą.
Nasza wizja działalności wiążę się z łączącą nas perspektywą antropologiczną. Oczywistym jest, że w dużej grupie znajdują się osoby o różnych doświadczeniach, zapleczu teoretycznym i postrzeganiu świata. Jednak antropologia kulturowa, dyscyplina wielowymiarowa i elastyczna (nie bez powodu mówi się wszak o postępującym antropologizowaniu wielu nauk), oparta o wartości kompleksowego spojrzenia na człowieka, kulturę czy społeczeństwo – stanowi dla zrzeszonych w Stowarzyszeniu członków i członkiń wspólny punkt odniesienia. Ten zaś, obudowany przez indywidualny wkład, pomysły oraz zainteresowania wszystkich z nas, umożliwia określenie ram działań i wspólnych celów.
Jako antropolodzy i antropolożki pragniemy propagować opartą na humanistycznych wartościach wiedzę społeczno-kulturową, dzięki której możliwe będzie wspieranie postaw społecznych opartych na rozumieniu drugiego człowieka oraz wrażliwości na różne konteksty, wpływające na naszą rzeczywistość. Działania przez nas podejmowane będą mieć więc charakter wielopłaszczyznowy. Po pierwsze będziemy koncentrować się na szeroko rozumianej edukacji, w zakres której wliczamy szkolenia, warsztaty oraz otwarte, kierowane do różnych grup wiekowych i społecznych akcje, takie jak lekcje i wykłady. Ważne jest, aby dostosowywać projekty mające na celu edukację do realnych potrzeb grup docelowych, przy wykorzystywaniu już zebranych doświadczeń. Rozpatrywanie poruszanych zagadnień w sposób refleksyjny oraz dostosowywanie ich formy do identyfikowanych potrzeb społecznych oraz możliwości ich realizacji stanowić będzie więc ważny punkt wyjścia.
Kolejną sferą naszej działalności będzie aktywność naukowa, taka jak prowadzenie badań społecznych, organizacja konferencji, wykładów i seminariów czy wydawanie publikacji. W ten sposób chcemy nieustannie ulepszać teoretyczno-metodologiczne zaplecze naszych działań społecznych, a także wspomagać rozwój poszczególnych członkiń i członków stowarzyszenia. Dodatkowo, wykorzystując istniejące w antropologii nurty zaangażowania, chcemy włączyć się w model społecznie zaangażowanego uprawiania nauki, przełamującego mury dzielące rozważania akademickie od działań publicznych, równocześnie wnosząc coś istotnego do dyskursu naukowego, jak i rozwijając perspektywy praktycznego wykorzystywania wiedzy do realizacji konkretnych przedsięwzięć o charakterze społecznym.
Tak w ogólnym zarysie przedstawia się zakres tego, co mamy zamiar robić w ramach Stowarzyszenia Etnologia Wrocławska. Ze względu na dużą grupę osób zrzeszonych, z których każda wnosi inny punkt widzenia oraz doświadczenia zebrane w różnych dziedzinach życia, nasze projekty będą na pewno zróżnicowane, a sama koncepcja działań może i powinna ewoluować. Wszelkie przyszłe zmiany będą jednak odbywać się w podstawowych ramach, jakie stanowią nasza antropologiczna perspektywa oraz wartości, stojące za naszym zaangażowaniem. W tym miejscu zachęcamy gorąco do śledzenia naszej działalności, jak również dołączania do naszych szeregów – antropologia kulturowa stanowi punkt wyjścia do naszej działalności, związek z tą dyscypliną nie jest jednak warunkiem koniecznym do wstąpienia w nasze szeregi. Z przyjemnością powitamy w naszym gronie wszystkie osoby, o różnym wykształceniu czy doświadczeniach życiowych, jeśli tylko będą chciały stać się częścią naszego stowarzyszenia. Oczywiście, włączanie się w naszą działalność na zasadzie współpracy w przypadku tylko niektórych projektów (o których więcej już wkrótce) jest również mile widziane. Do zobaczenia, do usłyszenia, do poczytania w najbliższej przyszłości!

 

Patryk Wojciechowski
Tomasz Raczkowski
Celina Strzelecka

 

*Zdjęcie autorstwa Michała Borkowskiego przedstawia wejście do Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr.