Statut

Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA
ETNOLOGIA WROCŁAWSKA

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne 

§1

 1. Stowarzyszenie Etnologia Wrocławska zwane dalej “Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§2

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Swoją działalność prowadzi na rzecz ogółu społeczeństwa. Działalność ta może być odpłatna lub nieodpłatna.

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia i województwa dolnośląskiego, oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.

§4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.

§5

Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.

§6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Stowarzyszenie może korzystać z pomocy wolontariuszy.

§7

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

§8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§9

Celem Stowarzyszenia jest działalność naukowa, popularyzatorska i społeczna mająca na celu rozwój i edukację społeczeństwa w obszarach kulturowych i społecznych oraz promocja etnologii i antropologii kulturowej jako dyscyplin wiedzy, a także kształtowanie warunków do rozwijania i pogłębiania antropologicznych zainteresowań swoich członków oraz aktywizacja społeczna studentów i absolwentów kierunków etnologia, etnologia i antropologia kulturowa.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele, prowadząc odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, poprzez:

 1. organizowanie wydarzeń kulturalnych i społecznych, w szczególności: spotkań, prelekcji, wykładów, konferencji naukowych, pokazów filmowych, paneli dyskusyjnych, seminariów, warsztatów, cykli edukacyjnych, szkoleń, zjazdów, wymian czy badań
 2. wydawanie książek, czasopism, broszur oraz prowadzenie badań społecznych, związanych z celami Stowarzyszenia,
 3. rozpowszechnianie wydanych materiałów oraz publikacji innych wydawców,
 4. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, seksualność, wiek, status społeczno-ekonomiczny, religię, rasę czy przynależność etniczną
 5. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz wspierania kontaktów między społecznościami
 6. współpracę, zarówno na gruncie krajowym jak i międzynarodowym, z innymi stowarzyszeniami o podobnym charakterze, kołami naukowymi, organizacjami społecznymi czy grupami nieformalnymi, realizującymi podobne projekty,
 7. współpracę z instytucjami oświatowymi i edukacyjnymi w zakresie promowania studiów etnologicznych oraz etnologii jako dziedziny wiedzy,
 8. działalność twórcza, związaną z kulturą i problematyką społeczną,
 9. produkcję i rozpowszechnianie filmów, nagrań wideo, nagrań dźwiękowych, związanych z badaniami społecznymi, wydarzeniami kulturowymi,
 10. promowanie nowych technologii i możliwości dodatkowego kształcenia się w tematyce kulturowo-społecznej wśród studentów kierunków humanistycznych i osób zainteresowanych,
 11. organizowanie konkursów i przyznawanie nagród, związanych z celami Stowarzyszenia
 12. prowadzenie działalności informacyjno-interwencyjnej względem wydarzeń kulturowych, społecznych i antydyskryminacyjnych
 13. promocję i organizację wolontariatu
 14. organizowanie akcji medialnych (kampanii, i akcji społecznych) promujących otwartość, równość i pomoc grupom zmarginalizowanym,
 15. organizowanie porad prawnych, obywatelskich i innych
 16. działalność charytatywną, promującą samopomoc wśród studentów i absolwentów kierunków humanistycznych, a także w społecznościach zagrożonych wykluczeniem
 17. fundowanie stypendiów dla studentów i uczniów, wykazujących wybitne osiągnięcia w dziedzinach związanych z celami Stowarzyszenia

§10

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Stowarzyszenie współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

§11

Stowarzyszenie może realizować cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje i stowarzyszenia polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Stowarzyszenia.

§12

Cały uzyskany dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność, o której mowa w §9 niniejszego statutu.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§13

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§14

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych.

§15

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji, nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia deklaracji.
 5. Członkostwo honorowe, za zasługi dla stowarzyszenia przyznaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków.

§16

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego;
  2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;
  3. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
 2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
  1. aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;
  2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
  3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§17

 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego.
 2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w §16 ust. 2 pkt b) i c).

§18

 1. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku określonego w §16 ust. 2 pkt c).

§19

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
  2. śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
  3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok;
  4. wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 podpunkt c) i d), orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
 3. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§20

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

§21

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowanie tajnego.
 2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§22

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko w ciągu 30 dni kalendarzowych.

Walne Zebranie Członków

§23

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 • z głosem doradczym – członkowie wspierający i członkowie honorowi.

§24

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co 3 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania Członków  kieruje Przewodniczący Zebrania, którego kadencja trwa od wyboru do momentu zakończenia posiedzenia. Prezes Stowarzyszenia otwiera posiedzenie Walnego Zebrania i kieruje posiedzeniem do czasu wyboru Przewodniczącego oraz Sekretarza zebrania, przy czym Prezes Stowarzyszenia zobowiązany jest uczynić ich wybór pierwszym możliwym punktem obrad.
 5. Przewodniczący oraz Sekretarz Zebrania wybierani są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia.
 6. Członek ustępujących władz nie może wejść zostać Przewodniczącym ani Sekretarzem Walnego Zebrania Członków
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
  1. Zarząd,
  2. Komisja Rewizyjna,
  3. 1/3 członków Stowarzyszenia.

§25

 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 2. Uchwały  Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. W razie braku wymaganego kworum Walne Zebranie Członków jest prawomocne w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych. Jeżeli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zebrania nie stanowi inaczej, odbywa się ono pół godziny później po pierwszym terminie i w tym samym miejscu. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

§26

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. uchwalanie statutu i jego zmian,
 2. wybór i odwoływanie wszelkich przedstawicieli władz Stowarzyszenia,
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego,
 9. inne, wynikające z niniejszego statutu.

§27

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
 2. Wniosek o zwołanie posiedzenia Zebrania w trybie nadzwyczajnym musi zawierać uzasadnienie oraz proponowany porządek obrad.
 3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 15 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 delegatów, zatwierdzony bezwzględną większością głosów porządek obrad może zostać rozszerzony.

Zarząd

§28

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.
 2. Zarząd składa się z 3 – 5 członków, w tym prezesa, wiceprezesa i sekretarza, wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Posiedzenia zwołuje Prezes i odbywają się one w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§29

 1. Do zakresu działania Zarządu należy:
  1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
  2. ustalanie preliminarzy wydatków finansowych,
  3. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz częstotliwości ich uiszczania. Walne Zgromadzenie Członków zachowuje prawo do odwoływania i zmiany owych ustaleń,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,
  6. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,
  7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  8. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
  9. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
  10. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie
  11. powoływanie i odwoływanie zespołów roboczych i ich przewodniczących do poszczególnych zadań i projektów.

Komisja Rewizyjna

§30

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 – 4 członków.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§31

 1. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega Zarządowi.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, bądź związku małżeńskim,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego, lub przestępstwo skarbowe,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz.306, z 2001r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535), lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§32

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§33

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

§34

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§35

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki,
  3. subwencje, udziały, lokaty
  4. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§36

Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność bezwzględnie zabrania:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy organizacji, członkowie, członkowie organów pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”;
 2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§37

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu lub Prezesa.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§38

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104 z późniejszymi zmianami).

 

Rozdział VII

Przepisy końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie decyzje podejmują odpowiednie władze Stowarzyszenia, kierując się przyjętymi zwyczajami, zasadami współżycia oraz przepisami Prawa o stowarzyszeniach.

Statut został uchwalony przez Zebranie Założycielskie w dniu 12.12.2017